Dodatkowe usługi

HomePozostałe usługi

Usługi dodatkowe świadczone przez nasze biuro


Zwrot VAT za materiały budowlane. Wnioski VZM-1

Jeżeli po 1 maja 2004 roku budowałeś lub remontowałeś swój dom lub mieszkanie, posiadasz faktury VAT na zakup materiałów budowlanych, możesz odzyskać 15%, wydanej na ten cel, kwoty netto.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004, wzrosła stawka VAT na większość materiałów budowlanych z 7% na 22 %. Aby zrekompensować Polskim inwestorom tą podwyżkę, powstała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (Dz.U. nr 177, poz. 1468). Reguluje ona zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego. Umożliwiono w ten sposób odzyskanie powstałej różnicy w podatku VAT. Wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku do urzędu skarbowego i indywidualnym ubieganiem się o zwrot tej kwoty.

Nasze Biuro świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot vat za materiały budowlane, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

  Aby starać się o zwrot, potrzebne jest udokumentowanie wydatków.
   Wymaganymi dokumentami są:
  • faktury za materiały budowlane,
  • pozwolenie na budowę (jeśli inwestycja go wymagała),
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu lub budynku (w przypadku remontu),
  • wypełnione formularze: VZM-1, VZM-1/A , VZM-1/B, VZM-1C.
   Wypełnione formularze powinny zawierać między innymi:
  • określenie rodzaju prac (budowa, przebudowa, remont);
  • rok rozpoczęcia inwestycji;
  • wykaz faktur;
  • wartość poniesionych wydatków;
  • kwotę zwrotu obliczoną samodzielnie.

  Złożyć wniosek się o zwrot VAT może jedynie osoba fizyczna, która nie wykonywała robót budowlanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (nie była płatnikiem VAT). Dotyczy to również małżonka podatnika. W momencie gdy jeden z małżonków dokonał np. remontu w ramach prowadzonej działalności, jego współmałżonek nie może skorzystać ze zwrotu.

  Osoby które starają się o zwrot VAT za materiały budowlane muszą pamiętać, o kilku bardzo istotnych warunkach związanych zarówno z samą inwestycją, jak i z użytymi na jej potrzeby materiałami.

   Poniesione wydatki muszą być związane z:
  • budową domu mieszkalnego,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne,
  • przebudową budynku niemieszkalnego, lub jego części (np. pomieszczenia) na cele mieszkalne,
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

  Odzyskać vat można tylko za metariały których stawka VAT wzrosła z 7% na 22% w dniu 1 maja 2004 r.

  Nie wszystkie materiały były obłożone 7% stawką VAT.

  Nie można wnosić o zwrot VAT za usługi (robociznę).

  Zwrot jest dokonywany na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu złożenia wniosku. Małżonkowie mogą wystąpić o zwrot razem lub oddzielnie. Jeśli składają odrębne wnioski w różnych urzędach, fiskus musi być o tym fakcie powiadomiony.

  Wniosek można złożyć tylko raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji).

  Zwrot VAT jest limitowany

  Jeżeli inwestycję rozliczamy częściowo co roku, limit obowiązuje przez 5 lat, począwszy od dnia złożenia pierwszego wniosku. Oznacza to, że w każdym kolejnym wniosku, kwotę przysługującego nam limitu musimy pomniejszyć o kwotę zwróconego podatku VAT opierając się o poprzednie decyzje przekazane nam przez Urząd Skarbowy.

Cennik

Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane:
30 zł za sporządzenie głównego wniosku VZM-1
plus 1 zł za każdą fakturę naniesioną na załącznik

Rozliczenie roczne PIT-37 już od 20 zł.

Aktualności


Ostatni rok zwrotu VAT za materiały budowlane (...)
2012-12-18

Rozliczenie roczne, zmiany w ulgach od roku 2013 (...)
2012-12-14